Disclaimer

* Stichting 'Uit het Woord der Waarheid / Evangelie Lectuur’ (hierna te noemen: de Stichting) kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg zou kunnen zijn van de levering, werking, gebruik of verspreiding van de informatie en/of hun producten. 
 
* De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in voorkomen, zoals foutieve prijzen, afbeeldingen of productomschrijvingen, aanvaardt de Stichting daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan de redactie te melden.
 
* Als u een bestelling doet, houdt dat in dat u onze leveringsvoorwaarden aanvaardt. Van onze voorwaarden kan slechts na schriftelijk verkregen toestemming van de Stichting worden afgeweken.
 
* De Stichting behoudt zich het recht voor om de prijzen e.d. te wijzigen. 
 
* De Stichting behoudt zich het recht voor bestellingen op te schorten, te weigeren, te annuleren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden zonder dit te hoeven verantwoorden aan de besteller (of aan derden). Ook kan de Stichting niet  aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet uitvoeren van de bestelling. 
 
* Indien u met de betaling in gebreke bent gebleven, is de Stichting gerechtigd de levering van producten op te schorten of te annuleren. Als de Stichting in verband met wanbetalingen overgaat tot incasso van de schulden, is de partij waarvan geëist wordt, de volledige incassokosten verschuldigd. 
 
* De koper is pas eigenaar van de geleverde producten als hij of zij voldaan heeft aan alles wat hij of zij op grond van enige overeenkomst aan de Stichting verschuldigd is. Het risico met betrekking tot de producten gaat eerst op het moment van de aflevering op de koper over.  
 
* Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van de producten van de Stichting dienen geheel en onvoorwaardelijk gerespecteerd te worden. De Stichting kan niet garanderen dat de geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel eigendomsrecht van derden.  
 
* Op alle teksten en illustraties van de Stichting rust een copyright. Alle rechten voorbehouden (o.a. de uitgevers- en de auteursrechten). Overname van delen of gedeeltes zijn uitsluitend toegestaan na toestemming van het bestuur van de Stichting of een vertegenwoordiger van het bestuur en mogen daarna uitsluitend gebruikt worden onder vermelding van de bron.
 
* De klant is verplicht om bij aflevering te bekijken of de producten zijn geleverd conform de bestelling. Indien dit niet het geval is, dient hij of zij de Stichting daarvan zo spoedig mogelijk (binnen zeven werkdagen) na de aflevering (als constatering redelijkerwijze mogelijk was) schriftelijk kennis te geven. Als is aangetoond dat de producten conform de bestelling zijn geleverd, heeft de Stichting het recht om te kiezen tussen het retourneren van de betreffende producten en het vervangen door nieuwe producten of het crediteren van de factuur.
 
* Indien u een besteld product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aanlevering aan de Stichting te retourneren. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de verpakking c.q. het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen komen geheel voor rekening van degene die de zending retourneert. Creditering c.q. restitutie van de eventuele betaling zal na ontvangst van de retourzending plaatsvinden.  
 
* Voor fouten in de uitvoering van de bestelling ten gevolge van miscommunicatie (door internet, moeilijk leesbaar handschrift, verminking van bestellijsten, misverstaan door onduidelijkheden in de bestelling; zowel telefonisch als schriftelijk ed.) tussen de besteller en de Stichting, kan de Stichting niet aansprakelijk gesteld worden (tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Stichting).  
 
* Als u aan de Stichting schriftelijk opgave doet van een adres, heeft de Stichting het recht aan dat adres al uw bestellingen te verzenden, tenzij u bijtijds (schriftelijk) anders bepaalt. 
 
* Zelfs wanneer de Stichting gedurende een tijd (al of niet stilzwijgend) afwijkingen van haar voorwaarden toestaat, heeft zij ten allen tijde het recht om directe en strikte naleving van haar voorwaarden te eisen. Niemand kan ooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Stichting haar voorwaarden soepel toepast. 
 
* In alle zaken die niet genoemd zijn en waarover een geschil optreedt tussen de klant/besteller en de Stichting doet het bestuur of een vertegenwoordiger van het bestuur van de Stichting een bindende uitspraak.
 
 
Stichting Uit het Woord der Waarheid / Evangelie Lectuur
Postbus 260
7120 AG  Aalten
Stichtingsregister Veendam 
K.v.K-nr.: 41014310
BTW-nr. : NL002899310