Privacy Policy

Geachte klant, per 25 mei is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij bieden u graag transparantie over de gegevens die wij verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat uw rechten zijn onder deze nieuwe wet. Wij hebben in verband daarmee ons privacy en cookie statement herschreven die u hieronder kunt lezen

 

Privacy Statement                               versie 05-12-2019

Dit is het privacy statement van Stichting Uit het Woord der Waarheid, gevestigd aan de Broekstraat 41 (7122 MN) te Aalten. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze donateurs, (potentiële) klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In dit privacy statement kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van dit privacy statement vragen hebt over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in dit genoemde privacy statement genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 0543-470388 of via e-mail: [email protected]. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Stichting Uit het Woord der Waarheid is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

 

Doeleinden en rechtsgronden

Stichting Uit het Woord der Waarheid verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst. Daarnaast vewerkt Stichting Uit het Woord der Waarheid uw persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigd belang, bestaande uit direct marketing (meer specifiek betreft dit het verzenden van ondermeer catalogi, periodieken en folders). In voorkomende gevallen verwerkt Stichting Uit het Woord der Waarheid op basis van gerechtvaardig belang tevens persoonsgegevens van potentiële abonnees. Alvorens krachtens deze grondslag persoonsgegevens te verwerken, bekijkt Stichting Uit het Woord der Waarheid in elk individueel geval of de verwerking rechtmatig is. Enkel wanneer wordt voldaan aan de vereisten van gerechtvaardigd belang, zal Stichting uit het Woord der Waarheid op basis van deze grondslag persoonsgegevens verwerken. Bent u het niet eens met deze (wijze van) gegevensverwerking, dan heeft u te allen tijde het recht om hiertegen te reclameren en zal Stichting Uit het Woord der Waarheid hieraan in beginsel gehoor geven. Tot slot verwerkt verwerkt Stichting Uit het Woord der Waarheid uw persoonsgegevens voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website en voor de digitale contactaanvraag. Hiervoor heeft u uitdrukkelijk uw toestemming gegeven.    

 

Facturering

Indien u op onze website een product hebt besteld, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het versturen van een factuur. Naast uw contactgegevens gaat het hierbij om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

 

Verwerking bijzondere gegevens

Stichting Uit het Woord der Waarheid verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens van u als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. In de regel geldt dat geen bijzondere persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Op dit uitgangspunt is in artikel 9 lid 2 onder d van de AVG een uitzondering opgenomen. Op grond van artikel 9 lid 2 onder d van de AVG mag Stichting Uit het Woord der Waarheid bijzondere persoonsgegevens verwerken, mits de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens van  (voormalige) leden of op personen die in verband met de doeleinden van Stichting Uit het Woord der Waarheid regelmatig contact met haar onderhouden.

 

Cookies

Stichting Uit het Woord der Waarheid maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat (bij een eerste bezoek aan de website) wordt opgeslagen in de browser van uw digitale informatiedrager, zoals uw computer, tablet dan wel smartphone. Stichting Uit het Woord der Waarheid maakt gebruik van cookies met ondermeer een technische en analytische functionaliteit. Op basis van onthouden voorkeursinstellingen wordt mogelijk gemaakt dat de website van Stichting Uit het Woord der Waarheid naar behoren functioneert (voor u). Voorts wordt gebruik gemaakt van cookies die het websitebezoek bijhouden, opdat inzicht wordt verkregen in het gebruik c.q. bezoek van de website en opdat Stichting Uit het Woord der Waarheid u kan voorzien van op maat gemaakte content en advertenties.

Bij uw eerste bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om al dan niet cookies te accepteren. Voorts geldt dat cookies een ‘houdbaarheidsdatum’ hebben. Dit betekent dat na verloop van tijd geen gegevens van uw websitebezoek meer worden geregistreerd. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding van uw browser.

 

Bewaartermijn gegevens

Stichting Uit het Woord der Waarheid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

 

Delen persoonsgegevens

Stichting Uit het Woord der Waarheid heeft uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Uw persoonsgegevens worden (voor marketingdoeleinden) niet verstrekt aan derden. Uw persoonsgegevens worden louter verstrekt aan derden na uitdrukkelijk verkregen toestemming van u en voorzover rechtens noodzakelijk is.

 

Rechten van de betrokkenen

U heeft altijd het recht op inzage, recht op dataportabiliteit, recht op rectificatie, recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens altijd weer in te trekken en recht op vergetelheid. Van dit laatste mag worden afgeweken in geval van vrije meningsuiting, wettelijke plicht of wettelijke taak, algemeen belang, volksgezondheid, archivering, wetenschap, statistieken en instellen van rechtsvorderingen. U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Stichting Uit het Woord der Waarheid mag dan geen gegevens meer van u verwerken.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen wordt verwezen naar de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

In het kader van de digitale contactaanvraag maakt Stichting Uit het Woord der Waarheid gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming om persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat zonder tussenkomst van een persoon uw persoonsgegevens worden verwerkt.  

 

Beveiligheidsmaatregelen

Stichting Uit het Woord der Waarheid gaat secuur om met uw persoonsgegevens en treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Stichting Uit het Woord der Waarheid maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures teneinde uw persoonsgegevens te beschermen. Alleen zij die daartoe (intern) bevoegdheid zijn, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Voor niet-gerechtigden is de toegang tot persoonsgegevens afgeschermd.

Daarnaast verstrekt Stichting Uit het Woord der Waarheid uw persoonsgegevens niet (zomaar) aan derden.