Partij 'Medema'

In een vers-voor-vers verklaring wordt een uitleg gegeven van het Boek Handelingen (hoofdstuk 1-12).Dit Bijbelboek geeft ons niet alleen de historische achtergronden van de Brieven van Paulus, maar laat ons ook zien hoe de Gemeente ontstond, en hoe vervol

Lees meer

Helder en levend is de gemeenschap tussen Gods kinderen, zoals die door de Vader bedoeld is.Het is gegrond op het werk dat de Zoon tot stand heeft gebracht en kan alleen in de kracht van  de Heilige Geest verwerkelijkt worden.  De apostel Johannes schreef

Lees meer

De apostel Paulus stelt zich in de Brief kwetsbaar op. Hij spreekt over zijn zwakheid, gebruikt de beeldspraak van een aarden vat, maar ziet zichzelf én ons ook als drager  van de heerlijkheid van de Heer. De Geest ‘ont-dekt’ die heerlijkheid, ontdoet ons

Lees meer

Het onderwijs van deze Brief bevat de diepst denkbare gedachten. Het bevat niet de raad van God, niet de wegen van God, maar het Wezen van God Zelf, zoals dat geopenbaard is  in Zijn Zoon, Jezus Christus.  Al onze aandacht wordt gevraagd voor Deze Persoon

Lees meer

Een vers-voor-vers verklaring van de Tweede Brief van Petrus.Dit Bijbelboek plaatst ons midden in de maalstroom van dwaalleer en afval,  maar geeft ons daarin het vaste baken van het profetische Woord, de oriëntatie  op de Morgenster die opgaat in onze ha

Lees meer

De apostel Paulus heeft deze Brief aan de gemeente te Kolosse geschreven omdat hij zich zorgen maakte over de gelovigen in Kolosse omdat er verkeerde leer was binnengeslopen.  De apostel weerlegt deze leringen, maar plaatst er vooral op magistrale wijze é

Lees meer

Aan de gemeente van Filippi schrijft Paulus niet zozeer een leerstellige verhandeling, maar wél een relaas wat er met mensen gebeurt als ze door Christus gegrepen worden,  zoals hij het zelf ook had ondervonden. Dit boek is een vers-voor-vers-commentaar o

Lees meer

Eén van de hoogtepunten van het nieuwtestamentische onderwijs is de Brief van Paulus aan de Eferiërs. In deze Brief worden de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus ontvouwd. Dit boek is een detailuitleg van de Efezebrief. Maar ook de grote lijnen worden

Lees meer

Enkele hoofdstukken uit de geschiedenis van de ‘Broeders’. Dit boek kan eigenlijk alleen maar goed begrepen worden als vervolg op het lezen van het boek ‘Gij zijt allen broeders’ . Aantal pagina's: 174 Bindwijze: paperback Dit betreft een NETTO PRIJS ar

Lees meer

Een beschrijving van het onderzoek naar het nederlands reveil en de oorsprongen van de ‘vergaderingen’ van ‘de broeders’ in Nederland. Aantal pagina's: 383 Bindwijze: paperback

Lees meer

Zacharia heeft net al Haggaï na de Babylonische ballingschap onder de teruggekeerde Joden in het land Israël geprofeteerd. Zacharia wijst zijn tijdgenoten op morele misstanden onder hen wat hun onderlinge verhoudingen en hun verhouding tot God betreft. Za

Lees meer

Als het Lukas’ Evangelie nauwkeurig gelezen wordt, dan ziet men een verbazingwekkend fraai mozaïek, waardoor de boodschap van Lukas helder tot ons doordringt. Aantal pagina's: 439 Bindwijze: hard kaft Dit betreft een NETTO PRIJS artikel -Uitsluitend le

Lees meer